Zarządzanie budową Gliwice
11 stycznia 2023

JAKIE UPRAWNIENIA MA INSPEKTOR NADZORU?

Inspektor nadzoru inwestorskiego na budowie reprezentuje interesy inwestora i pilnuje, aby budowa postępowała zgodnie z planem i przepisami prawa. Współpracuje z kierownikiem budowy, ale jednocześnie kontroluje jego pracę (oraz całego zespołu kierującego robotami budowlanymi). Dowiedz się, jakie ma uprawnienia!

 

Czym zajmuje się inspektor nadzoru na budowie?

 

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest specjalistą, który reprezentuje inwestora i w jego imieniu kontroluje przebieg budowy. Potocznie bywa nazywany również inspektorem nadzoru budowlanego, choć to określenie bywa mylące – dowiedz się więcej tutaj. Jego obowiązki obejmują między innymi:

 • kontrolę jakości wykonywanych robót,

 • zarządzanie usterkami,

 • przygotowywanie raportów i analiz dotyczących postępu prac,

 • uczestniczenie w odbiorach.

Nie jest jednak wyłącznie biernym obserwatorem. Może brać czynny udział w efektywnym zarządzaniu budową, szczególnie gdy zaobserwuje pewne nieprawidłowości.

 

Inspektor nadzoru inwestorskiego – uprawnienia na budowie

 

Obowiązki i prawa inspektora nadzoru są określone w ustawie Prawo budowlane. Zgodnie z jej zapisami inspektor ma prawo:

 • wydawać kierownikowi budowy polecenia związane z realizacją inwestycji i potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące:

  • usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń,

  • wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych,

  • przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, a także informacji i dokumentów potwierdzających i dowodów dopuszczenia do stosowania urządzeń technicznych,

 • żądać dokonania poprawek lub ponownego wykonania wadliwie przeprowadzonych robót,

 • wstrzymać dalsze prace budowlane w przypadku wykrycia rażących uchybień (a w szczególności takich, które mogłyby prowadzić do powstania zagrożenia lub niedopuszczalnej niezgodności z projektem czy też pozwoleniem na budowę).

Natomiast do jego obowiązków należy:

 • reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

 • sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów;

 • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;

 • potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

Uprawnienia inspektora nadzoru pozwalają odpowiednio reprezentować interesy inwestora. Stawiają go również poniekąd „nad” kierownikiem budowy. Dlatego też jedna osoba nie może pełnić obu tych funkcji jednocześnie. Tym samym inspektor nadzoru zapewnia inwestorowi pewność poprawnej realizacji prac – zgodnej z oczekiwaniami, a także przepisami i normami. Jeśli specyfika budowy wymaga ustanowienia inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie różnych specjalności, inwestor wyznacza jednego z nich jako koordynatora ich czynności na budowie. 

 

Uprawnienia inspektora nadzoru – niezbędne kwalifikacje

 

Inspektor nadzoru zdecydowanie nie może być przypadkową osobą. Odpowiada za bezpieczeństwo i prawidłowy przebieg prac, a więc musi doskonale znać proces budowlany, obowiązujące normy itp. Sprawdza także wykorzystywane materiały, a zatem musi mieć stosowną wiedzę na ich temat.

Jak zdobyć uprawnienia inspektora nadzoru budowlanego? Potrzebne są przede wszystkim uprawnienia budowlane (w zakresie wykonawstwa). Aby je zdobyć, trzeba odbyć udokumentowaną praktykę na budowach oraz zdać egzamin. Zwykle inspektorzy nadzoru mają jednak jeszcze szersze doświadczenie – np. dłuższą praktykę na budowie czy też uprawnienia projektowe. Ponadto osoba pełniąca tę funkcję musi być czynnym członkiem właściwej jego miejscu zamieszkania Okręgowej Izby Inżynierów budownictwa oraz mieć opłaconą składkę na ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Daje to inwestorowi pewność co do prawidłowego wykonywania obowiązków przez inspektora.

Szukasz inspektora nadzoru budowlanego w Gliwicach lub na Śląsku? Zapraszamy do kontaktu z AMKD!

03 marca 2023
Potrzebujesz hali magazynowej? Zanim rozpoczniesz budowę dobrze przygotuj się do tego procesu. Jest on bardzo złożony, ale fachowe wsparcie pomoże go zrealizować bez większych problemów. Dowiedz się, jak wygląda budowa
11 lutego 2023
Przygotowanie i zatwierdzenie projektu inwestycji może być długotrwałym i skomplikowanym procesem, ale to zaledwie początek. Realizacja budowy nastręcza bowiem kolejnych trudności, które zaczynają się już w momencie wyboru wykonawcy. Proces

Baza wiedzy

AMKD Sp. z o.o.

ul. Zwycięstwa 10

44-100 Gliwice

 

NIP: 631-271-0625

KRS: 0001016942

REGON: 524341391
 

Zarządzanie budową Gliwice
LinkedIn AMKD
Youtube AMKD
Facebook AMKD