Zarządzanie budową Gliwice
27 października 2022

KONTROLE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Prawo Budowlane nakazuje właścicielowi lub zarządcy użytkować obiekt budowlany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz utrzymywać go w należytym stanie technicznym i wizualnym. Spełnieniem tego obowiązku jest m. in. zapewnienie cyklicznych kontroli stanu technicznego tego obiektu. Ich podstawowym celem jest troska o bezpieczeństwo użytkowników oraz dbanie o estetykę obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Przepisy podają kilka rodzajów kontroli zróżnicowanych pod względem częstotliwości wykonywania, zakresu, parametrów obiektu do którego się odnoszą oraz warunków w których występują. Wszystkie zależności rządzące tym zagadnieniem przedstawiono na schemacie poniżej.

W największym uproszczeniu wyróżnia się kontrole okresowe przeprowadzane w odstępach półrocznych, rocznych oraz pięcioletnich, a także kontrole następujące po wystąpieniu określonych warunków, takich jak intensywne działanie sił natury lub ponadnormatywna działalność człowieka.

Obiekty budowlane będące przedmiotem kontroli można podzielić na trzy podstawowe grupy:

  • Grupa I - Domy jednorodzinne, budownictwo zagrodowe i letniskowe oraz inne obiekty wymienione w art. 29. ust. 1 i 2 Prawa Budowlanego,

  • Grupa II - Obiekty o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 lub powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2,

  • Grupa III - Inne obiekty nienależące do grupy I i II,

Najniższa liczba kontroli dotyczy grupy I, zgodnie z tym, że domy jednorodzinne objęte są w prawie szeregiem ulg i wyłączeń. Nie są jednak całkowicie z nich zwolnione. Z drugiej strony obiekty wielkopowierzchniowe należący do grupy II  wymagają najczęstszej uwagi.

W zakres kontroli może wchodzić, zależnie od jej rodzaju, sprawdzenie:

  • Konstrukcji nośnej,

  • Elementów narażonych na działanie wpływów atmosferycznych i innych niszczących czynników,

  • Instalacji: gazowych, elektrycznych (w tym piorunochronnych), kominowych, służących ochronie środowiska,

  • Estetyki obiektu i otoczenia.

Niesie to za sobą konieczność zaangażowania osób wyspecjalizowanych w różnych dziedzinach i posiadających stosowne uprawnienia w zakresie konstrukcji, instalacji gazowych i elektrycznych oraz przewodów kominowych. Po przeprowadzeniu oględzin sporządza się protokół zawierający w szczególności:

  • Ocenę stanu istniejącego,

  • Zalecenia dotyczące elementów nie spełniających wymagań,

  • Weryfikację czy spełnione zostały zalecenia z poprzedniej kontroli.

 

Kontrole okresowe są ważnym elementem zarządzania obiektem budowlanym. Zaniedbanie w tym zakresie jest oczywiście usankcjonowane karami, natomiast podstawową motywacją do ich przeprowadzania powinny być względy bezpieczeństwa oraz poczucie estetyki.

 

03 marca 2023
Potrzebujesz hali magazynowej? Zanim rozpoczniesz budowę dobrze przygotuj się do tego procesu. Jest on bardzo złożony, ale fachowe wsparcie pomoże go zrealizować bez większych problemów. Dowiedz się, jak wygląda budowa
11 lutego 2023
Przygotowanie i zatwierdzenie projektu inwestycji może być długotrwałym i skomplikowanym procesem, ale to zaledwie początek. Realizacja budowy nastręcza bowiem kolejnych trudności, które zaczynają się już w momencie wyboru wykonawcy. Proces

Baza wiedzy

AMKD Sp. z o.o.

ul. Zwycięstwa 10

44-100 Gliwice

 

NIP: 631-271-0625

KRS: 0001016942

REGON: 524341391
 

Zarządzanie budową Gliwice
LinkedIn AMKD
Youtube AMKD
Facebook AMKD

Kontakt